get id var $nd = call source $file=/data/$id;$nl2br=1 assign $st=call strrpos $haystack=$nd;$needle=[ten]; $offset=0 assign $et=call strrpos $haystack=$nd;$needle=[/ten]; $offset=0 var $ten = call substr $val=$nd;$start=($st+5);$length=($et-$st-5); assign $si=call strrpos $haystack=$nd;$needle=[info]; $offset=0 assign $ei=call strrpos $haystack=$nd;$needle=[/info]; $offset=0 assign $sh=call strpos $haystack=$nd;$needle=[img]; $offset=0 assign $eh=call strpos $haystack=$nd;$needle=[/img]; $offset=0 var $info = call substr $val=$nd;$start=($si+6);$length=($ei-$si-6); include /xt/bbcode.xt var $info = call @bbcode $text=$info var $mota = call strip_tags $val=$info var $mota = call substr $val=$mota;$start=0;$length=120; var $mota = call htmlspecialchars $val=$mota var $key = call htmlspecialchars $val=$ten var $idc = call substr $val=$id;$start=-1;$length=1 var $cm = call source $file=/cm/$idc get p if $p != var $trang = Trang $p - endif if $eh > ($sh+13) var $img = call substr $val=$nd; $start=($sh+5); $length=($eh-$sh-5); else var $img=/logo-fl/$idc.png endif print $trang $ten-VipPrao.Wap.Sh
↓↓ print > > >
var $date= print
$tenPosted by:
Bài viết: $ten
Chuyên mục: $cm
Ngày đăng: $date
100/100 cho 1 bình chọn
print

$ten

include /xt/page.xt call @page $noidung=$info
var $list = if $list >= 1 print
Tải về máy
$list
endif var $list = if $list >= 1 print
Tải về máy
$list
endif var $list = if $list >= 1 print
Tải về máy
$list
endif var $list = if $list >= 1 print
Tải về máy
$list
endif var $list = if $list >= 1 print
Tải về máy
$list
endif var $list = if $list >= 1 print
Tải về máy
$list
endif
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
Đánh giá ( - )

.png" alt="vote" />

/ - phiếu
print
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter
Link:
BBcode:
↑↑ Bài Viết Cùng Chuyên Mục
# Paging function function paging_template $page;$cut_pages; if $cut_pages == 1 endif if $page == $cut_pages endif endfunction include /xt/mini.xt call @filelist $fi=*.$idc print
[ » Xem thêm...]
Bài viết ngẫu nhiên
include /xt/rd.xt call @random $id=$id;
Tags: var $spc = call chr $val=32 var $tag = call str_replace $subject=$ten_chuyen_muc_2 $ten $cm;$search=$spc;$replace=, print $tag